Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Scootmobielbenodigdheden
( Gelieve kennis van nemen alvorens u een bestelling plaatst )

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Verzendkosten

Artikel 17 - Retourneren

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd:

De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Consument:

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitvoering van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Dag:

kalenderdag

Duurtransactie:

Een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

Duurzame gegevensdrager:

Elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht:

De mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

Ondernemer:

De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

Overeenkomst op afstand:

Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand:

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Scootmobielbenodigdheden

Brouwmeesterstraat 111

4811 DM Breda

KvK-nummer: 56626002

Btw-identificatienummer: NL 161012048 B02

(LET OP: Dit is géén retour of bezoekadres )Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

De prijs inclusief belastingen.

De eventuele kosten van aflevering.

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

De termijn voor aanvaarding van het aanbod,dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.

De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.

Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

2. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van artikelen:

1. Bij de aankoop van artikelen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Hij zal het artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het artikel wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het artikel met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies 

( voor de retour-procedure zie artikel 17 of het kopje verzenden en retourneren onderaan de website )Bij levering van diensten:

2. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

3. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht ( zie samenvatting uitgesloten artikelen onderaan dit kopje,geheel doorlezen a.u.b. )

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3.
De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor artikelen:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

De onderstaande artikelen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht :

- Maatwerk -

Artikelen die door scootmobielbenodigdheden.nl tot stand zijn gekomen in overeenstemming met specifieke specificaties van u als klant zijnde, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.Deze artikelen worden pas na bestelling naar de door de klant doorgegeven specificaties geproduceerd en gefabriceerd. Het is hierdoor niet mogelijk om gebruik te maken van het herroepingsrecht voor artikelen die onder deze categorieën vallen.
Maatwerkartikelen uit de onderstaande hoofdcategorieën én daaraan gekoppelde subcategorieën,zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

- Speeltoestellen 
- Toegangsbrug scootmobiel 
 

- Elektrische onderdelen -

Elektrische onderdelen en artikelen uit de onderstaande hoofdcategorieën én daaraan gekoppelde subcategorieën,zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

- Accu's

- Acculaders

- Scootmobiel elektronica

- Scootmobiel verlichting

- Koolborstels

- Scootmobiel motoren
 

- Hygiëne artikelen -

Persoonlijke artikelen uit de onderstaande hoofdcategorieën én daaraan gekoppelde subcategorieën,zijn wegens hygiënische redenen uitgesloten van het herroepingsrecht.

- Inhalators

- Bad en douche

- Doucherolstoelen

- Verkoelende kleding

- Thermokleding
 

( Zakelijke klanten kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht.)

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn na plaatsing in de winkelwagen,inclusief btw.
 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Scootmobielbenodigdheden streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen te leveren.

Genoemde levertijd geldt als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.

Door onverwachte situaties binnen bijvoorbeeld de pakketdienst,kan de genoemde levertijd afwijken.

De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen,tenzij anders overeengekomen.

Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn, zullen wij u op de hoogte stellen.

U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Reeds betaalde bedragen worden dan zo spoedig mogelijk, binnen 30 dagen gecrediteerd.

Indien een product dat door de koper besteld is,tijdelijk niet op voorraad is, zal Scootmobielbenodigdheden dit aan de koper kenbaar maken. Dit zal per e-mail of telefonisch worden vermeld.Leveringen vinden plaatst op het door de koper tijdens de totstandkoming opgegeven adres.Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaan op de klant over op het moment dat deze aan de klant juridisch en of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.

Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

Te alle tijden opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode.

Tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan.

Altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

3. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.
 

Artikel 13 - Betaling

Betaling kan op de volgende manieren plaatsvinden:

Bankoverschrijving,IDEAL,PAYPAL,MISTERCASH,SOFORTÜBERWEISUNG

1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 1 dag na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 16 - Verzendkosten

Scootmobielbenodigdheden maakt voor de bezorging gebruik van diensten van o.a. Postnl en DPD.

Binnen Nederland rekenen wij geen extra verzendkosten.

Verzending naar België,Duitsland,Luxemburg, bedraagt € 6,95 extra per bestelling.
 

Artikel 17 - Retourneren

Verloop en aanvraag retourneren: ( geheel doorlezen a.u.b. ) 

Stap 1/6 : Voorwaarden retourneren

Bij de aankoop van artikelen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het artikel door de consument en is enkel van toepassing indien het artikel niet is uitgesloten van het herroepingsrecht. Zowel het artikel als de originele verpakking dienen in een zo oorspronkelijk mogelijke onbeschadigde staat te verkeren.U betaalt altijd zelf de kosten van het retour zenden.
Per bankoverschrijving ontvangt u na binnenkomst van de retourzending ,binnen 14 dagen het bedrag terug op uw rekening.
Mochten wij verantwoordelijk zijn voor een fout geleverd artikel ,dan worden de verzendkosten door ons vergoed.
 

Onderstaande artikelen zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:

- Maatwerk -

Artikelen die door scootmobielbenodigdheden.nl tot stand zijn gekomen in overeenstemming met specifieke specificaties van u als klant zijnde, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.Deze artikelen worden pas na bestelling naar de door de klant doorgegeven specificaties geproduceerd en gefabriceerd. Het is hierdoor niet mogelijk om gebruik te maken van het herroepingsrecht voor artikelen die onder deze categorieën vallen.Maatwerkartikelen uit de onderstaande hoofdcategorieën én daaraan gekoppelde subcategorieën,zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.


- Speeltoestellen
- Toegangsbrug scootmobiel 
 

- Elektrische onderdelen -

Elektrische onderdelen en artikelen uit de onderstaande hoofdcategorieën én daaraan gekoppelde subcategorieën, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

- Accu's

- Acculaders

- Scootmobiel elektronica

- Scootmobiel verlichting

- Koolborstels

- Scootmobiel motoren
 

- Hygiëne artikelen -

Persoonlijke artikelen uit de onderstaande hoofdcategorieën én daaraan gekoppelde subcategorieën, zijn wegens hygiënische redenen uitgesloten van het herroepingsrecht.

- Inhalators

- Bad en douche

- Doucherolstoelen

- Verkoelende kleding

- Thermokleding

( Zakelijke klanten kunnen geen gebruik maken van het herroepingsrecht )

Stap 2/6: Aanvraag

Wanneer u een artikel retour wenst te sturen, verzoeken wij u vriendelijk om eerst contact op te nemen met de klantenservice en hierbij uw ordernummer en artikelnummer door te geven.

Artikelen die in aanmerking komen voor retour,kunnen alleen geretourneerd worden / correct verwerkt worden als deze volgens de bovenstaande methode aangemaakt worden.

Let op: Het is niet mogelijk om artikelen rechtstreeks te retourneren naar ons vestigingadres.Daar Scootmobielbenodigdheden beschikt over diverse distributiecentra en niet ieder artikel hetzelfde retour-adres heeft,is het van belang dat u altijd eerst contact opneemt via de klantenservice en de retour aanvraagt,alvorens u een artikel retour zendt. Artikelen die toch worden aangeboden bij ons vestigingsadres zullen worden geweigerd / geretourneerd. Eventueel bijkomende verzendkosten zullen worden verrekend.
 

Stap 3/6: Retourformulier

Ter verduidelijking van uw aanvraag kunt u hiervoor de gegevens uit het retour-formulier kopiëren.

Klik hier voor het retour-formulier.

Alleen uw ordernummer en artikelnummer doorgeven tijdens de aanvraag is tevens ook mogelijk.
 

Stap 4/6 : Terugkoppeling

Wanneer u volgens de bovenstaande stappen kenbaar heeft gemaakt een artikel te willen retourneren,ontvangt u z.s.m. meestal binnen 2 werkdagen een terugkoppeling van ons met daarin het adres van retour voor uw specifieke artikel.
 

Stap 5/6 : Voorwaarden retourzending verpakking

Wij raden u aan om een gedegen omverpakking te gebruiken die om de originele verpakking van het artikel heen zit, indien redelijkerwijze mogelijk. Bijvoorbeeld de originele scootmobielbenodigdheden.nl doos waar het artikel in geleverd werd.Wij adviseren u om geen stickers en/of andere biljetten op de originele verpakking te plakken en/of te schrijven op de originele verpakking.Wanneer u het artikel terugstuurt, dient het artikel in onberispelijke staat te zijn.Dit houdt in dat de volgende kenmerken niet mogen voorkomen; "Verscheurde of ontbrekende foliën, viezigheid of krassen op het artikel". Kenmerken die leiden tot een waardevermindering van het artikel zullen in rekening gebracht worden of indien van dusdanige ernstige aard,ervoor zorgen dat de retour wordt afgewezen.

 

Stap 6/6 : Terugbetaling

Wanneer er geen bijzonderheden zijn ,ontvangt u per bankoverschrijving,na binnenkomst van de retour,binnen 14 dagen het bedrag terug op uw rekening.


Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.